Ustrój samorządu terytorialnego

studia podyplomowe
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Chojnicach

Ramowy program zajęć

I.    Zagadnienia wprowadzające

a)    Pojęcie i rodzaje samorządu
b)    Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych
c)    Samorząd terytorialny a konstytucyjne zasady ustrojowe III RP
d)    Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce
e)    Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w III RP

II.     Wybory do organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego

III. Gmina

a)    Zagadnienia ogólne
b)    Tworzenie, znoszenie, dzielenie, łączenie, zmiana granic gmin
c)    Zadania gminy ? własne i zlecone
d)    Dochody gminy
e)    Mienie gminy
f)    Organy gminy ? rada i wójt (burmistrz, prezydent)

IV. Powiat

a)    Zagadnienia ogólne
b)    Tworzenie, znoszenie, dzielenie, łączenie, zmiana granic powiatów
c)    Zadania powiatu
d)    Organy powiatu ? rada i zarząd
e)    Miasto na prawach powiatu jako szczególny rodzaj powiatu

V. Województwo samorządowe

a)    Zagadnienia ogólne
b)    Tworzenie, znoszenie, dzielenie, łączenie, zmiana granic województw
c)    Zadania województwa samorządowego
d)    Organy województwa samorządowego ? marszałek i sejmik

VI. Źródła prawa ? akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego

VII. Formy demokracji bezpośredniej i konsultacje społeczne

a)    recall — referendum w sprawie odwołania organu pochodzącego z wyborów powszechnych
b)    referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców
c)    referendum w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej
d)    konsultacje społeczne

VIII. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

IX. Formy współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego

Literatura

Podręczniki (do wyboru:)
 1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012
 2. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009.
Akty prawne:
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz.1071 – tekst jedn. ze zm.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r., nr 124, poz. 1591  – tekst jedn., ze zm.
 4. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 23 – tekst jedn.
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 – tekst jedn., ze zm.
 6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590 – tekst jedn., ze zm.
 7. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.
 8. Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. nr 88, poz. 985 ze zm.
 9. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. nr 169, poz. 1420 ze zm.
 10. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. ? kodeks wyborczy, Dz.U. nr 21 poz. 112, ze zm.
B. Literatura uzupełniająca
 1. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działania, LexisNexis, Warszawa 2011.
 2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Nowacka E. J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 4. Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008.
 5. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.