pytania zaliczeniowe

PRAWO ZAOCZNE
semestr zimowy 2013-2014

1.            Przedmiot prawa konstytucyjnego.
2.            Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji z 1997 r.
3.            Źródła prawa wewnętrznie obowiązujących w Konstytucji z 1997 r.
4.            Zwyczaj konstytucyjny a konstytucyjne prawo zwyczajowe.
5.            Rodzaje umów międzynarodowych w systemie źródeł prawa III RP
6.            Co to znaczy, że konstytucja ma najwyższą moc prawną ?
7.            Systematyka konstytucji ? definicja i cel
8.            Rozporządzenie z mocą ustawy
9.            Rozporządzenie
10.        Ustawa
11.        Co to jest „materia ustawowa” + przykłady.
12.        Proszę scharakteryzować cechy szczególne konstytucji jako aktu prawnego
13.        Co to jest upoważnienie ustawowe?
14.        Tryb zmiany Konstytucji RP z 1997 r.
15.        Jakie mogą być skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją?
16.        Jakie mogą być skutki skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy w przypadku skierowania jej przez Prezydenta do Trybunału, przed podpisaniem?
17.        Kompetencje polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
18.        Proszę scharakteryzować parlamentarno-gabinetowy system rządów.
19.        Proszę scharakteryzować prezydencki system rządów.
20.        Jakie są możliwości „ingerencji” Trybunału Konstytucyjnego w funkcjonowanie partii politycznych w Polsce?
21.        Proszę omówić zasadę pluralizmu politycznego
22.        Proszę wyjaśnić pojęcie „skargi konstytucyjnej”
23.        Proszę omówić treść zasady powszechności prawa wyborczego
24.        Proszę omówić treść zasady bezpośredniości prawa wyborczego
25.        Proszę omówić treść zasady równości prawa wyborczego
26.        Na czym polega zasada tajności głosowania?
27.        Na jakich zasadach prawa wyborczego oparte są wybory do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP?
28.        Proszę omówić procedurę stwierdzania ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich
29.        Przedstaw problematykę uzupełniania opróżnionego mandatu w Sejmie i Senacie podczas kadencji izb.
30.        Jakie progi wyborcze przewiduje Kodeks wyborczy (zasada i wyjątki) ?
31.        Sposób i warunki rejestracji listy okręgowej w wyborach do Sejmu
32.        Sposób i warunki rejestracji kandydata w wyborach do Senatu
33.        Jakie cenzusy występują w polskim prawie wyborczym ?
34.        Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu, Senatu i prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego
35.        Kto może kandydować, a kto głosować w wyborach do rady gminy, a kto w wyborach burmistrza
36.        Zasady przeliczania głosów na mandaty w wyborach do Sejmu
37.        Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu.
38.        Co to jest ?parytet płci?, w których wyborach w Polsce obowiązuje i na czym polega ?
39.        Głosowanie przez pełnomocnika w polskim prawie wyborczym ? przesłanki i zasady
40.        Głosowanie korespondencyjne w polskim prawie wyborczym ? przesłanki i zasady
41.        Poselski immunitet materialny?
42.        Na czym polega poselski immunitet formalny ?
43.        Co jest treścią parlamentarnego przywileju nietykalności ?
44.        Scharakteryzuj koncepcję mandatu wolnego
45.        Przedstaw podstawowe cechy mandatu imperatywnego (związanego)
46.        Na czym polega instytucja incompatibilitas (niepołączalność) ?
47.        Przedstaw kompetencje Zgromadzenia Narodowego
48.        Jakie znasz przejawy funkcji kontrolnej Sejmu
49.        Co to jest interpelacja ?
50.        Co to jest zapytanie poselskie ?
51.        Co to jest dezyderat ?
52.        Co to jest pytanie w sprawach bieżących ?
53.        Co to jest inicjatywa ustawodawcza. Komu w Polsce przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej ?
54.        Przedstaw rolę Senatu w procedurze ustawodawczej
55.        Co dzieje się z ustawą, do której Senat uchwalił poprawki ?
56.        Omów procedurę uchwalania budżetu.
57.        Czym charakteryzuje się tzw. „pilny projekt ustawy” ?
58.        Przedstaw funkcje Sejmu
59.        Omów funkcje Senatu
60.        Uprawnienia Prezydenta w procesie ustawodawczym
61.        Na czym polega prezydenckie prawo weta
62.        Na czym polega instytucja kontrasygnaty ?
63.        Co to są prerogatywy prezydenckie ?
64.        Co to jest delikt konstytucyjny ?
65.        W jakim trybie Prezydent może być postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu ?
66.        Jakie są sankcje odpowiedzialności konstytucyjnej ?
67.        Przejściowa niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta RP
68.        Kto podlega odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu ?
69.        Przedstaw rolę prezydenta w powoływaniu rządu
70.        W jakich przypadkach Prezydent może, a w jakich musi skrócić kadencję Sejmu?
71.        Przedstaw tryb powoływania rządu
72.        Na czym polega zwykłe wotum nieufności ?
73.        Na czym polega konstruktywne wotum nieufności ?
74.        Przedstaw tryb uchwalania rządowi wotum nieufności
75.        Przedstaw tryb uchwalania ministrowi wotum nieufności
76.        Co to jest wotum zaufania. Proszę opisać procedurę.
77.        Jaki jest tryb ratyfikacji umów międzynarodowych w Polsce
78.        Kategorie członków rządu
79.        Akty normatywne rządu
80.        Jak dokonuje się zmian na stanowiskach ministrów ?
81.        Zakres odpowiedzialności członków rządu przed Trybunałem Stanu
82.        Zakres odpowiedzialności Prezydenta przed Trybunałem Stanu
83.        Zakres odpowiedzialności posłów przed Trybunałem Stanu
84.        Zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa NBP
85.        Zasady naczelne Konstytucji RP 1997 r ? proszę wymienić
86.        Przedstaw znane na świecie, a także historyczne sposoby uchwalenia lub nadania konstytucji
87.        Skład i organizacja polskiego Trybunału Konstytucyjnego
88.        Jaki jest czas trwania przywilejów immunitetowych posła
89.        Przedstaw kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich
90.        Wyjaśnij pojęcia „sekretarz stanu”, „podsekretarz stanu”
91.        Co to jest uposażenie posła ?
92.        Co to jest dieta poselska ?
93.        Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna członków rządu
94.        Kto to jest pełnomocnik rządu ?
95.        Skład Trybunału Stanu
96.        Wojewódzkie sądy administracyjne
97.        Prokurator Generalny ? kompetencje, powoływanie, odwoływanie
98.        Skład i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa
99.        Przedstaw konstytucyjne zasady dotyczące władzy sądowniczej
100.    Sądy szczególne ? proszę scharakteryzować.
101.    Charakter prawny, treść i cel preambuły do konstytucji
102.    Zasada demokratycznego państwa prawnego
103.    Zasada podziału władzy
104.    Konstytucyjna regulacja przekazania części kompetencji organów Rzeczypospolitej Polskiej organizacji międzynarodowej
105.    Co to jest protest wyborczy ?
106.    Procedura uchylenia immunitetu formalnego posłowi
107.    Typy komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
108.    Wybory w okręgacj jednomandatowych do Senatu ? zgłaszanie kandydatów i ustalanie wyników
109.    Zalety i wady większościowego systemu wyborczego
110.    Zalety i wady proporcjonalnego systemu wyborczego
111.    Zasada organizacji wyborów parlamentarnych na polskich statkach morskich
112.    Zasada organizacji wyborów parlamentarnych w szpitalach i zakładach opieki społecznej
113.    Zasada organizacji wyborów parlamentarnych w aresztach i więzieniach
114.    Zasada organizacji wyborów parlamentarnych zagranicą
115.    Zasada organizacji głosowania w domu studenckim
116.    Skład i kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej
117.    Komisja Etyki Poselskiej
118.    Komisja ds. Służb Specjalnych
119.    Komisja ds. Unii Europejskiej
120.    Komisja Ustawodawcza
121.    Odpowiedzialność regulaminowa posłów
122.    Uprawnienia socjalne posłów i senatorów
123.    Marszałek Sejmu – powołanie, odwołanie, kompetencje
124.    Konwent Seniorów – skład i kompetencje
125.    Prezydium Sejmu – skład i kompetencje
126.    Procedura ?wysłuchania publicznego? wg ustawy o działalności lobbingowej i Regulaminu Sejmu
127.    Rzecznik Praw Obywatelskich – wybór, odwołanie, wygaśnięcie mandatu
128.    Podaj i scharakteryzuj trzy wybrane klasyfikacje konstytucji
129.    Funkcja stabilizująca konstytucji
130.    Funkcja dynamizująca konstytucji
131.    Termin wyborów do Sejmu i Senatu
132.    Termin wyborów prezydenckich
133.    Komisje sejmowe – skład, kompetencje, rodzaje
134.    Sejmowa komisja śledcza – przepisy regulaminowe i ustawowe
135.    Uprawnienia Prezydenta RP jako reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych
136.    Uprawnienia prezydenta RP jako najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych
137.    Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów
138.    Trybunał Konstytucyjny a spory kompetencyjne
139.    Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego
140.    Kompetencje kreacyjne Prezydenta RP
141.    Odpowiedzialność Prezydenta RP
142.    Zasady wyboru Prezydenta RP
143.    Funkcja prawna konstytucji
144.    Stosowanie i wykładnia konstytucji
145.    Normy konstytucji – rodzaje
146.    Kompetencje Prezydenta RP w stosunkach z Sejmem i Senatem
147.    Kompetencje Prezydenta RP wobec Rady Ministrów
148.    Tradycyjne kompetencje Prezydenta RP jako głowy państwa
149.    Polskie ordery i odznaczenia – charakterystyka
150.    Uprawnienia byłego Prezydenta RP (wedługu ustawy o uprawnieniach byłego Prezydenta RP).
151.    Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu
152.    Marszałek Senior
153.    Funkcja programowa konstytucji
154.    Kompetencje kreacyjne Sejmu
155.    Rejestr Korzyści posłów i senatorów
156.    Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów
157.    Kto i w jakich sytuacjach może zastępować ministra
158.    Pierwsze czytanie ustawy
159.    Klub poselski, senacki
160.    Składy orzekające Trybunału Konstytucyjnego
161.    Legitymacja ogólna (generalna) i szczegółowa do składania wniosków przed przed Trybunałem Konstytucyjnym
162.    Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
163.    Prezes Trybunału Konstytucyjnego
164.    Organizacja Sądu Najwyższego
165.    Konstytucja sztywna a elastyczna
166.    Systematyka Konstytucji RP z 1997 r. ? jakie zagadnienia są regulowane w kolejnych rozdziałach
167.    Zasada ustroju – pojęcie
168.    Zasada suwerenności Narodu
169.    Zasada niepodległości i suwerenności Państwa
170.    Zasada demokratycznego państwa prawnego
171.    Zasada społeczeństwa obywatelskiego
172.    Zasada podziału władzy
173.    Zasada społecznej gospodarki rynkowej
174.    Zasada przyrodzonej godności człowieka
175.    Referendum ogólnokrajowe wg Konstytucji (rodzaje, tryby itp.)
176.    Referendum konstytucyjne
177.    Obywatelska inicjatywa ustawodawcza ? przedmiot i procedura
178.    Referendum lokalne – charakterystyka
179.    Referendum lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji
180.    Referendum lokalne w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców
181.    Stan klęski żywiołowej
182.    Stan wyjątkowy
183.    Stan wojenny
184.    Stan wojenny a stan wojny
185.    Rada Polityki Pieniężnej – skład i kompetencje
186.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – skład i kompetencje
187.    Najwyższa Izba Kontroli – organizacja i kompetencje
188.    Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
189.    Typy kontroli przeprowadzanej przez NIK
190.    Uprawnienia i obowiązki NIK dotyczące budżetu państwa
191.    Obowiązki NIK wobec Sejmu
192.    Prezes i Wiceprezesi NIK
193.    Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli
194.    Rzecznik Praw Dziecka – powoływanie, odwoływanie, kompetencje
195.    Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – wybór, odwołanie, wygaśnięcie mandatu
196.    Pozycja Rady Ministrów w stosunku do Sejmu
197.    Rada Gabinetowa
198.    Krajowa Rada Sądownictwa
199.    Zasada społecznej gospodarki rynkowej
200.    Dymisja Rady Ministrów
201.    Kurenda (tryb obiegowy/korespondencyjny podejmowania decyzji przed Radę Ministrów)
202.    Sądy okręgowe
203.    Sądy apelacyjne
204.    Sądy rejonowe
205.    Sądy wojskowe